Przedszkole Miejskie nr 2 Niezapominajka 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zamkowa Wola 5 Pn-Pt: 6:30 - 17:30 46 814 47 34 niezapominajka@przedszkole2rawa.pl

Ogłoszenie – nabór na stanowisko główny księgowy

Logoniezapominajki

Dyrektorzy Przedszkoli: Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka“ (96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kilińskiego 2), Przedszkola Miejskiego nr 2 „Niezapominajka“ (96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa Wola 5), Przedszkola Miejskiego nr 3 „Bajkowy Zakątek“ (96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności 3 b) w Rawie Mazowieckiej zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 5301282) ogłaszają nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy – pełen etat; po 1/3 etatu w każdej placówce. Termin rozpoczęcia pracy: 01.07.2023 r.

1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy przedszkoli miejskich w Rawie Mazowieckiej.

2. Wymagania niezbędne do zatrudnienia osoby na ww. stanowisku. Kandydat:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada nieposzlakowaną opinię.

3. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,
 • umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 • znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
 • znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
 • sumienność, skrupulatność, dyspozycyjność.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki oświatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie rozliczeń podatku VAT,
 • sporządzanie list płac dla pracowników jednostek – rozliczanie wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń dotyczących  pracowników,
 • dysponowanie środkami pieniężnymi prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń z ZUS, US, GUS, PPK,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników jednostek,
 • kontrola przestrzegania dyscypliny finansowo – budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym placówki,
 • pomoc w przygotowaniu projektu finansowego sprawozdań finansowych jednostki,
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych;

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w wymiarze 1 etatu,
 • 40 godzin tygodniowo,
 • miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka“ (96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kilińskiego 2),
 • umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 • specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 był wyższy niż 6 %, natomiast w Przedszkolach Miejskich Nr 2 i 3 był niższy niż 6 %.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, – oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
 •  

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu udziału w procesie rekrutacji przez Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”, Przedszkole Miejskie nr 2 „Niezapominajka”, Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem“, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

8. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Powyższe dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10.06.2023 r. w godz. od 7.30 do 15.30 w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”; ul. Kilińskiego 2; 96-200 Rawa Mazowiecka.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji (podanym powyżej), numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze – główny księgowy”.

9. Inne informacje:

– aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,

– konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektorów Przedszkola Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”, Przedszkola Miejskiego nr 2 „Niezapominajka” oraz Przedszkola Miejskiego nr 3 „Bajkowy Zakątek”,

– kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie spotkania,

– dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie Przedszkola Miejskiego
nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”; ul. Kilińskiego 2; 96-200 Rawa Mazowiecka lub pod numerami telefonów: 046 814-37-32 lub 046 814-49-72.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

10. Klauzula informacyjna dla kandydatów:

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka“, Przedszkole Miejskie nr 2 „Niezapominajka“ i Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Zakątek“ w Rawie Mazowieckiej,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko  główny księgowy w ww. przedszkolach na podstawie art. 6 RODO (to jest na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody) oraz w zakresie danych osobowych wymienionych w art. 221 Kodeksu pracy – na podstawie ww. przepisu Kodeksu pracy,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. a) realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

– na podstawie Kodeksu pracy oraz Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w zw. z art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych,

– w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2023.100 t. j.) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

– w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody na podstawie art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych;

4) Pani/Pana dane osobowe przekazane w celach związanych z rekrutacją nie będą przekazywane odbiorcom danych; nie będą one również przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;

5) Pani/Pana dane osobowe podane w związku z procesem rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu:

– Pani/Pana oferta pracy w przypadku nie zakwalifikowania do kolejnych etapów oraz nie wskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru może być odebrana przez Panią/Pana osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostanie komisyjnie zniszczona,

– jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru, Pani/Pana oferta pracy będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z inną osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrana przez Panią/Pana osobiście oferta zostanie komisyjnie zniszczona,

– pozostałe dokumenty przebiegu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 5 lat kalendarzowych po ostatecznym zakończeniu procedury naboru,

– w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7) W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody – ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Brak podania tych danych będzie skutkował tym, że Pani/Pana aplikacja nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji;

10) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będę wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: „Na podstawie art. 7 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”, Przedszkole Miejskie nr 2 „Niezapominajka” i Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Zakątek” moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko główny księgowy ww. przedszkoli. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

Dostępności