Przedszkole Miejskie nr 2 Niezapominajka 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zamkowa Wola 5 Pn-Pt: 6:30 - 17:30 46 814 47 34 przedszkolerawa@op.pl

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Przedszkole Miejskie nr 2 „Niezapominajka” w Rawie Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole2rawa.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

 • nie wszystkie zamieszczone zdjęcia posiadają tekst alternatywny, 
 • filmy nie posiadają napisów dla osób  głuchych,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych narzędzi ułatwiających ich dostępność.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest: Zofia Krakowiak
 • e-mail: zibi2228@wp.pl
 • nr telefonu: 507363047

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący:Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 „Niezapominajka”
 • Adres: Zamkowa Wola 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
 • E-mail: przedszkolerawa@op.pl
 • Telefon: 697700619

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście główne do budynku przedszkola znajduje się bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 707. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.

2. Chcąc dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie oraz posiadającą na górze dzwonek odblokowujący blokadę furtki.

3. Idąc dalej należy pokonać dwa stopnie (dostępny podjazd), kierujemy się w prawo do głównego wejścia.

4. Budynek jest jednopoziomowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Przy drzwiach wejściowych, na wysokości 130 cm, znajduje się dzwonek i domofon.

6. Po wejściu do budynku, korytarz prowadzi w dwie strony. Na lewo do dwóch sal lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskiego, należy pokonać dwa stopnie w dół (zjazd). Na prawą stronę do pięciu sal, gabinetu dyrektora, intendenta oraz sekretarki należy pokonać sześć stopni w górę (podjazd).

7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, informacji głosowej, pętli indukcyjnej na miejscu lub online.

8. Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

• Strona posiada czytelną czcionkę, opcje zatrzymania ruchu i podświetlane linki,

• Strona posiada jasne tło i możliwość zmienienia kontrastu.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

• Administrator i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

• Trwają prace nad modernizacją strony

Aplikacje mobilne

 • Placówka nie posiada aplikacji mobilnej
Dostępności